Zakoni i podzakonski aktiKolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba .pdfZagreb, siječanj 2012. godine

I. UVODNE NAPOMENE

Temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama, članak 22. stavak 4.,( NN, broj: 172/03, 144/10) ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dječji vrtić ZVONČIĆ . Katalog sadrži informacije s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama.

Dječji vrtić ZVONČIĆ, kao tijelo javne vlasti, omogućava pristup informacijama na sljedeći način:

1. putem službene web stranice Vrtića:

 • informacije o ustroju Vrtića
 • informacije o zaposlenicima
 • informacije o aktivnostima Vrtića
 • informacije o pravnim i drugim aktima Vrtića
 • informacije o aktivnostima
 • informacije o načinu i pravima upisa u vrtića
 • najave aktivnosti Vrtića


2. neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama,

3. uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže tražene informacije,

4. dostavljanjem pisane informacije ili preslike dokumenata koji sadrže informaciju ili drugi oblik informacije korisniku koji je podnio zahtjev.

II. OSNOVNI PODATCI O DJEČJEM VRTIĆU ZVONČIĆ

Dječji vrtić ZVONČIĆ obavlja javnu djelatnost u smislu Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, i temeljem Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

Dječji vrtić ZVONČIĆutemeljen je 1957. godine. U okviru Vrtića djeluju i četiri područna objekta; Dragutina Golika 16, Dragutina Golika 116,Voltino 48 i Šibenska 1.

Dječji vrtić Zvončić obavlja sljedeću djelatnost::

Provodi predšklolski program koji obuhvaća odgoj, naobrazbu, zdravstvenu zaštitu, prehranu i socijalnu skrb.
Predškolski odgoj ostvaruje se u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece te socijalnim kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji.

Poslovi u okviru djelatnosti Dječjeg vrtića Zvončić:

 • redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji su prilagođeni razvonim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima,
 • programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju,
 • programi za darovitu djecu predškolske dobi,
 • programi predškole,
 • programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog i sportskog sadržaja,
 • drugi programi u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.


U sastavu Dječjeg vrtića Zvončić:

 • ravnatelj
 • tajništvo
 • računovodstvo
 • stručni suradnici ( pedagog, psiholog,defektolog )
 • zdravstveni voditelj- viša medicinska sestra


Dječjim vrtićem Zvončić upravlja Upravno vijeće, a ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj vrtića.

 

III. SADRŽAJ KATALOGA INFORMACIJA

Ovaj Katalog informacija sadrži pregled informacija koje posjeduje, s kojima raspolaže i koje nadzire Dječji vrtić Zvončić i to kako slijedi:

a) pregled informacija,
b) opis sadržaja informacija,
c) namjena informacija,
d) način osiguravanja prava na pristup informacijama.

a) Pregled informacija

Dječji vrtić Zvončić posjeduje informacije, raspolaže s informacijama i nadzire informacije o:

 • ustroju i nadležnosti Vrtića
 • zaposlenicima
 • aktivnostima Vrtića
 • pravnim i drugim aktima Vrtića
 • način i pravila upisa
 • međuinstitucionalnim aktivnostima Vrtića


b) Opis sadržaja informacija

 • ustroj i nadležnost Vrtića
 • zaposlenici (osnovni podatci o radnicima, kontakt radnika, zvanja radnika, smještaj radnika unutar vrtića)
 • aktivnosti Vrtića
 • pravni i drugi akti Vrtića
 • način i pravila upisa


c) Namjena informacija

Namjena informacija u smislu ovog Kataloga je osiguravanje prava na pristup informacijama, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i drugim propisima.

d) Način osiguravanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama iz ovog Kataloga ostvaruje se na način i u postupku propisanom Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev se podnosi:

 • pisanim putem na poštansku adresu Vrtića:

Dječji vrtić Zvončić
10000 Zagreb
Hanamanova 3a

 • putem elektroničke pošte na sljedeće adrese:

vrtic.zvoncic@zagreb.hr
tajnistvo@vrtic-zvoncic.hr

 • telefonom na sljedeće brojeve:

01/ 3077 290, 3077 502, 3079 611

 • telefaksom na sljedeći broj: 01/ 3077 290
 • usmenim putem:

osobno na zapisnik u službenim prostorijama Dječjeg vrtića Zvončić svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 sati

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informacijama.
Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od plaćanja upravnih pristojbi.

Sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, Dječji vrtić Zvončić ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova.

Odgovor na pisani ili usmeni zahtjev za pravo na pristup informacijama Vrtić će proslijediti u zakonskom roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Preuzmi dokumente:


Ispiši stranicu