Redoviti program


Unapređivanje i oblikovanje vrtića kroz:
Ø  Prostorni kontekst
Ø  Vremenski kontekst
Ø  Socijalni kontekst okruženja prostora skupina te realizacija oblikovanja zajedničkih prostora u funkciji igre i učenja djece

Primjena suvremenih procesa učenja djece, poticanje suradnje, timskog rada i kvalitete interakcije na svim razinama tako da nastojimo
 • proširiti i oblikovati prostore vrtića s ciljem obogaćivanja života djeteta u vrtiću, oblikovanje međuprostora i holova na način da potiču susrete, druženja, zajedničko istraživanje i učenje  I
 • prostor soba strukturirati i mijenjati tijekom godine na način da je transparentan i omogućuje različite oblike grupiranja djece, druženja, osamljivanje, različite interakcije i komunikacije
 • obogaćivanje centara kvantitetom i kvalitetom materijala planiranim i izrađenim u suradnji s djecom
 • smišljeno i pravovremeno planirati između prostorno i organizacijski povezanih grupa ( međugrupna suradnja  odgajatelja) omogućiti djeci sudjelovanje u aktivnostima koje  su im zanimljive u susjednim sobama
 • fleksibilna organizacija poslijepodnevnog odmora za svu djecu koja nemaju potrebe za spavanjem s naglaskom na planiranje poticaja i aktivnosti
 • stvaranje suradničkog ozračja u odgojno-obrazovnoj ustanovi i uspostavljanje partnerskih odnosa između svih sudionika odgojno obrazovnog procesa: dijete-dijete; odrasli-dijete i odrasli-odrasli
 • osposobljavanje i osvještavanje za bolje slušanje i razumijevanje djece i bliskije povezivanje s njima
 • nastavak projektne metoda rada s djecom (pokretanje projekata po interesu djece u jasličkim i vrtićkim skupinama, praćenje i dokumentiranje projekata, prezentacija projekta djeci, roditeljima i široj zajednici)
 
Očekivani rezultati
 • prostorno, materijalno i vremensko okruženje zadovoljava potrebe i interese djece, svi prostori potiču djecu na suradnju, igru i učenje
 • vrijeme preklapanja radnog vremena odgojitelja iskorišteno za rad u manjim grupama (korištenje međuprostora i zajedničkog prostora)
 • interesni stručni aktiv za podizanje razine programa i oblikovanje zajedničkih koji se redovito dogovara, planira, provodi, dokumentira
 • refleksija aktivnosti u zajedničkim prostorima
 • suradnički dijalog među svim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa
 • proveden dobro dokumentiran tema istraživanja u svakoj skupini
 
Vanjski prostor u funkciji integriranog učenja, poticanje razvoja motoričkih sposobnosti i navika zdravog načina života
 • svakodnevno promišljati i osigurati različite materijale i igre na vanjskom prostoru s ciljem što raznovrsnijeg izražavanja, istraživanja i konstruiranja
 • izrađivati materijale za vanjske aktivnosti djece
 • svakodnevno dogovarati, planirati i provoditi različite sportske aktivnosti na vanjskom prostoru i dvorani
 • šetnje u bližu okolicu vrtića
 
Očekivani rezultati
 • planiranje sportskih aktivnosti i materijala koji se koriste na vanjskom prostoru u cilju integriranog učenja vidljivo u dokumentaciji skupina i svakodnevnom radu
 • aktivnosti provedene na vanjskom prostoru i dvorani dokumentirane i prezentirane u unutarnjem prostoru (sobe dnevnog boravka, međuprostori) i na roditeljskim
 • sastancima
 • formiran interesni stručni aktiv za aktivnosti na vanjskom prostoru koji se redovito dogovara, planira, provodi, dokumentira i reflektira aktivnosti na vanjskom prostoru 

Glazba i njezina važna uloga  u integriranom učenju i razvoju djeteta
Umjetnički odgoj putem glazbe vrlo je važan u razvoju ličnosti, zato smo odlučili baviti se intenzivnije  kao važnom u integriranom učenju i razvoju  djeteta. Upoznavanje djeteta s umjetničkim djelima ne smije služiti samo za užitak i zabavu. Izboru umjetničkih djela, kojima želimo dijete odgajati, mora se pristupiti s velikom pažnjom i odgovornosti.
Glazba je umjetnost koja tonovima izražava ljudske osjećaje, misli i doživljaje.
Njezina su izražajna sredstva: tonovi, melodije, harmonija, ritam, brzina, jakost i
boja tonova i  koristit ćemo  to u svakodnevnom radu s djecom.
Tijekom ove pedagoške godine bavit ćemo se  pitanjima:
 
Kakav je  opći utjecaja glazbe na dijete?
•         Djeluje na razvoj osobnosti i psihomotoriku
•         Smanjuje govorne smetnje psihofizičkog podrijetla
•         Ubrzava percepciju tjelesne sheme
•         Smanjuje strahove
•         Socijalizira dijete
•         Ublažava prejake emocionalne reakcije
 
Kako bavljenje glazbom (izloženost ) djeteta glazbi utječe na razvoj djeteta?
•         Razvija sluh
•         Razvija govor
•         Razvoj audio – vizualne percepcije
•         Kontrola glasa
•         Razvoju motorike
•         Povezivanje konkretnog i apstraktnog razmišljanja
•         Strpljenje
•         Ljubav prema glazbi
•         Samopouzdanje
Glazba utječe na cjelokupni razvoj djeteta (na kognitivni, psihomotorni i socijalni razvoj)
 
Razvojna primjerenost u odabiru sadržaja 
•         Što su razvojno primjerene glazbene aktivnosti?
•         - dobnu primjerenost
•         - individualnu primjerenost
 
Koliko  je važna  uloga odgajatelja  u :planiranju, organiziranju prostora, glazbenog centra aktivnosti, osmišmišlja aktivnosti u tromjesečnom, tjednom, dnevnom planu, podržava dječje glazbene interese
Što odgajatelji moraju pažljivo promatrati  kod svakog djeteta  u glazbenom  učenju i razvoju djeteta?
•         sposobnosti,
•         potrebe,
•         interese,
•         temperament i
•         stil učenja.
 
Što su to razvojno primjerene  glazbene aktivnosti?
Glazbeni izazov koji odgovara njihovom razvojnom stupnju treba pomagati:
•          djeci da  se osjećaju i o sebi misliti dobro,
•          mogu uživati u novim idejama i aktivnostima, čak će sama tražiti odgajatelja da ponavljaju puno puta,
•         što će se opet reflektirati u dječjim samoorganiziranim aktivnostima.

Ispiši stranicu