Program predškole

  Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe obogaćenog programa u godini pred pred polazak u školu  omogućit će zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala.
 • formiranje skupine predškolaca nespavača na svim objektima u poslijepodnevnim satima u zajedničkim  prostorima i prostorima skupina ; pojačani rad s predškolcima u svim redovnim i  mješovitim skupinama
 • planiranje materijala i aktivnosti koje omogućavaju nesmetanu komunikaciju s vršnjacima i odraslima (prakticirati i poticati rasprave, razgovore, diskusije, razmjene znanja),
 • međudjelovanje sa sadržajima učenja i potiču  razvoj  kompetencija potrebnih za uspješan prelazak u osnovnu školu (predmatematičkih i predčitalačkih vještina, motoričkih sposobnosti, komunikacijskih vještina, samostalnost i sl.)
 • dokumentiranje procesa učenja djece, suradnja odgajatelja različitih skupina u planiranju aktivnosti i pokretanje projekta po interesu djece
 • omogućiti popodnevni odmor predškolcima koji za to imaju potrebu
 • organizirati „Vježbaonicu“ za skupinu predškolaca i ostale nespavače
OČEKIVANE KOMPETENCIJE I KOD DJECE
 
 • razvijene kompetencija potrebnih za uspješan prelazak u osnovnu školu (predmatematičkih i predčitalačkih vještina, motoričkih sposobnosti, komunikacijskih vještina, samostalnost i sl.)
  • provedena samoevaluacija odgojitelja, pedagoga, psihologa i , i evauacija predškolaca
 • djeca su pripremljena za polazak u školu, usvojila su potrebne kompetencije
 • ( lista provjere od strane odgajatelja i roditelja)
 • djeca su kroz program vježbanja s odgojiteljima  poboljšala motoričke sposobnosti, razvila sportski duh i usvojila važnost  redovitog tjelesnog vježbanjavježbanja
 • djeca imaju mogućnost odabira mirnih aktivnosti ili popodnevnog odmora
 • najvažnije od svega da se dijete osjeća ponosno što kreće u  školu i veseli se učenju i svemu što ga očekuje u školi ( u suradnji s odagajateljima i roditeljima)
 
Obogaćen program  mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.
 
Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.
 
Osobni potencijal i cjeloviti razvoj svakog djeteta odnosi se na njegove tjelesne, emocionalne, socijalne, komunikacijske, stvaralačke i spoznajne mogućnosti i zrelosti koje u toj dobi treba poticati da bi dosegnule svoj optimalni razvoj i to ne samo utjecajima u obiteljskom okruženju, nego i preko djetetova interaktivnog odnosa s njegovim vršnjacima, odgojiteljima i drugim stručnjacima te neposrednom prirodnom i društvenom okolinom.
 
KOMPETENCIJSKI OKVIR KAO SMJERNICE NAŠIH DJELOVANJA
 
Kurikulum predškole usmjeren je prema razvoju različitih kompetencija djece te odražava načela:
 • Kompetencije djece su razvojne a ne statične pa se potiče njihov razvoj i prati kontinuirano, a ne jednokratno ili povremeno (jednokratnim, periodičkim mjerenjem).
 • Kompetencije su  podijeljene u razvojna područja (tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja.)
 • Uspješnost djeteta u obavljanju određenih aktivnosti određuje splet više različitih kompetencija, čiji se pojavni oblici suptilno pretapaju s pojavnim oblicima mnogih drugih kompetencija. Zato se kompetencije djece procjenjuju cjelovito, a ne izdvojeno iz konteksta cjeline ostalih;
 • Djeca jednake kronološke dobi mogu se u velikoj mjeri razlikovati po svojim razvojnim mogućnostima i kompetencijama. Zato ćemo  kompetencije poticati i promatrati u kontekstu razvojnih mogućnosti svakog djeteta posebno, a ne njegove kronološke dobi.
 • Posebnu pažnju posvetit posvetit ćemo  kompetencijama koje u ranoj dobi predstavljaju okosnicu razvoja svih ostalih, a osobito razvoju samopoštovanja, samopouzdanja i pozitivne slike djeteta o sebi.
 • Kurikulumom predškole poticat  ćemo i osnaživati razvoj osam temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, koje je obrazovna politika RH prihvatila iz Europske unije a to su:
1.      komunikaciju na materinskom jeziku,
2.      elementarnu komunikaciju na stranim jezicima,
3.      matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji
4.      digitalne kompetencije,
5.      učiti kako učiti,
6.      socijalne i građanske kompetencije,
7.      inicijativnost i poduzetništvo,
8.       kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

Recommendation of the European Parliament and of the Council for lifelong learning (2006/962/EC)

Ispiši stranicu