Potpisivanje ugovora

Dječji vrtić Zvončić
Zagreb, Hanamanova 3a
 
KLASA: 601-02/20-09/91
URBROJ: 251-581/02-20-1
 
Zagreb,15.lipnja 2020.
 

OBAVIJEST RODITELJIMA KOJI SU SUDJELOVALI U POSTUPKU UPISA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI U PROGRAME PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021. U DJEČJI VRTIĆ ZVONČIĆ

 
POŠTOVANI RODITELJI,
 
IZVJEŠĆUJEMO VAS DA JE KOMISIJA ZA UPIS DJECE PO ZAPRIMLJENIM ZAHTJEVIMA ZA DJECU KOJA ĆE DO 31. KOLOVOZA 2020. NAVRŠITI GODINU DANA ŽIVOTA I NAŠIM SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA DONIJELA SLIJEDEĆE REZULTATE UPISA PRIKAZANE :
 

  • U TABLICI PRIHVAĆENIH ZAHTJEVA
  • U TABLICI ODBIJENIH ZAHTJEVA

 
1.RODITELJ ILI SKRBNIK NEZADOVOLJAN REZULTATOM UPISA MOŽE PODNIJETI ŽALBU UPRAVNOM VIJEĆU VRTIĆA DO 30.lipnja 2020. GODINE.
O ŽALBAMA ODLUČUJE UPRAVNO VIJEĆE U ROKU OD 15 DANA OD DANA     ISTEKA ROKA ZA ŽALBU.

DJECA PRIMLJENA U VRTIĆ UPISUJU SE U DJEČJI VRTIĆ TEMELJEM UGOVORA KOJI RODITELJ SKLAPA S DJEČJIM VRTIĆEM.
 
UGOVOR POTPISUJU OBA RODITELJA
 
UGOVORI ĆE SE POTPISIVATI OD 29. LIPNJA 2020. DO 03.SRPNJA 2020. GODINE RADNIM DANIMA OD 8 - 15:30 SATI U TAJNIŠTVU VRTIĆA
OD 08. D0 17 SATI MOGUĆE JE POTPISATI UGOVOR  SLJEDEĆIH DATUMA: 29.lipnja i 03.srpnja 2020.godine.
 
ZA DJECU KOJA JOŠ NISU NAVRŠILA GODINU DANA (DO 31.KOLOVOZA 2020.) TE NISU MOGLA BITI CIJEPLJENA, UGOVORI ĆE SE POTPISIVATI OD 24. DO 28. KOLOVOZA 2020.GODINE, U TAJNIŠTVU VRTIĆA, U VREMENU OD 8- 15,30 SATI.
OD 08. D0 17 SATI MOGUĆE JE POTPISATI UGOVOR  SLIJEDEĆIH DATUMA: 24. I 28.KOLOVOZA 2020.godine.


Djeca se u dječji vrtić upisuju na temelju ugovora koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2020., odnosno do uključivanja djeteta u program.

Prije sklapanja ugovora roditelj/skrbnik obvezan je dječjem vrtiću dostaviti:
- Potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić,
- presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
- presliku iskaznice imunizacije djeteta (podaci o procijepljenosti), a original na uvid,
- za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (teškoće u razvoju, zdravstvene teškoće i neurološka oštećenja, kronične bolesti, eliminacijska prehrana, rizično ponašanje, itd.) relevantnu dokumentaciju radi utvrđivanja potreba i statusa djeteta (nalaz i mišljenje Jedinstvenog tijela vještačenja, nalaz i mišljenje specijaliziranih ustanova, Rješenje Centra za socijalnu skrb, mišljenje stručnog tima dječjeg vrtića odnosno individualizirani odgojno-obrazovni program ukoliko je dijete prethodno pohađalo dječji vrtić, medicinsku dokumentaciju i dr.).
 
Dijete upisano u dječji vrtić započinje s ostvarivanjem programa početkom pedagoške godine, odnosno od 1. rujna 2020., osim ako drugačije nije utvrđeno ugovorom koji roditelj/skrbnik sklapa s dječjim vrtićem (npr. upis tijekom pedagoške godine i sl.).
Sudjelovanje roditelja/skrbnika u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se sukladno aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa.


SRDAČAN POZDRAV,
 
                                                                                  
 
RAVNATELJ VRTIĆA
 
                                                                       Rosana Marcinjaš-Lončar, dipl.ped.
 


Ispiši stranicu