Rad s djecom s posebnim potrebama

 Rad u odnosu na djecu s posebnim potrebama/teškoćama u razvoju, djeca sa zdravstvenim poteškoćama i nadarena djeca, odvijat će se na temelju osnovnih zadaća od strane odgojitelja, članova stručnog tima  i roditelja.
 
U odnosu na dijete:
–     Prepoznavanje i pružanje adekvatne stručne pomoći djetetu s posebnim potrebama
–     Kroz sustav mentorstva brinuti za ostvarivanje prava i potreba svakog djeteta s teškoćom/posebnom potrebom
–     Praćenje i procjenjivanje aktualnih potreba svakog djeteta, otkrivanje i procjenjivanje djece s posebnim potrebama/teškoćama u razvoju, nadarene djece i djeca s zdravstvenim posebnim potrebama
–     Uspostavljanje narušene ravnoteže osnaživanjem djetetovih unutarnjih potencijala podržavanjem njegovog aktivnoga sudjelovanja u individualnom tretmanu
–     Pružanje psihosocijalne podrške djetetu stvaranjem ozračja prihvaćanja i uvažavanja različitosti
 
U odnosu na odgojitelje:
–     Suradnja s odgojiteljima u svezi rada s djecom s posebnim potrebama – pravovremenim i kontinuiranim informiranjem o djetetovim potrebama, dijagnostici,
–     Suradnja s odgojiteljima na iznalaženju adekvatnih odgojnih postupaka i mjera u rad s djecom s PP
–     Timski pristup u izradi i provedbi individualnih programa 
–     Edukacija odgojiteljica za prepoznavanje posebnih potreba djece
–     Stvaranje optimalnih prostornih, programskih i sigurnosnih uvjeta kako u unutarnjem tako i u vanjskom prostoru koji koriste djece
–     Unapređenju prostorno-materijalnog konteksta u cilju zadovoljavanja potreba djece – priprema primjerenih poticaja i materijala za rad s djecom
–     Pružanju pomoći u suradnji i komunikaciji s roditeljima djece s posebnim potrebama

U odnosu na roditelje:
–     Suradnja s roditeljima djece s posebnim potrebama – ima polazište u afirmaciji i edukaciji roditelja kao važnih osoba u životu djeteta s posebnom potrebom njegujući ravnopravan i suradnički odnos
–     Upućivanje roditelja na važnost pravovremene i dosljedne primjene terapijskih postupaka po preporuci stručnjaka (savjetodavni, informativni razgovori, radionice za roditelje, naputci za roditelje)
–     U odnosu na vanjske institucije:
–     Suradnja s institucijama za dijagnostiku i terapiju djece s posebnim potrebama, CZSS i pedijatrima, Gradskim Uredom, Ministarstvom prosvjete i športa i Agencijom za odgoj i obrazovanje, udrugama
 
Strategije djelovanja:
−      Inicijalna trijaža uvidom u medicinsku dokumentaciju i anamnestičke podatke te razgovorom s roditeljima i odgojiteljima
-       Ciljana opservacija djetetu skupini primjenom odgovarajućih  dijagnostičkih sredstava ( psihološko i defektološko dijagnosticiranje/ testiranje  djece
-       Individualan rad s djetetom uz primjenu raznolikih postupaka i metoda, preventivnih i razvojnih programa (izrada individualnih programa - individualiziran pristup u radu s  djecom)
−      Upućivanje djece u odgovarajuće ustanove na specijalističku obradu, terapiju ili kontrolu
−      Dokumentacija za djecu s posebnim potrebama, praćenje napretka djece
 
Način i praćenje  i evaluiranja  dokumentiranja:
-       Uvid u medicinsku dokumentaciju, psihodijagnostička i defektološka sredstva
-       Protokoli i skale procjene, upitnici za odgojitelje i roditelje, liste praćenja i individualni dosjei djece
-       Mišljenje pedagoga i psihologa
-       Konzultacije s ostalim članovima stručnog tima i formiranju zajedničkog mišljenja o djetetu
-       Stručne konzultacije s nadležnim ustanovama
 
Vrijeme realizacije:
-       Kontinuirano tokom cijele godine
 
Nositelji realizacije:
-       Stručni suradnici i odgojiteljice
 
Indikatori postignuća
-       Uspješnost primjene terapijskih postupaka za ublažavanje, smanjenje ili prevladavanje individualnih teškoća.
-       Uspješnost primjene preventivnih i razvojnih programa za prihvaćanje i uvažavanje djeteta unutar skupine
-       Uspješnost primjene individualnih razvojnih programa za osobni napredak i postignuće djeteta
-     Pojačana suradnja s odgojiteljica, stručnih suradnika i roditelja na identifikaciji posebnih potreba i pružanju pomoći djetetu.
 


Ispiši stranicu